رفتن به محتوای اصلی
x

 

ردیف پارامتر به فارسی پارامتر به انگلیسی مخفف واحد روش آنالیز تعرفه (ریال)

1

پی اچ

pH

pH

-

دستگاهی

280/000

2

دما

Temperature

Temp

0C

دستگاهی

100/000

3

هدایت الکتریکی

Electricity Conductivity

EC

µs/cm

دستگاهی

273/000

4

کل جامدات محلول

Total Dissolved Solids

TDS

mg/L

وزن سنجی

273/000

5

کل جامدات معلق

Total Suspended Solids

TSS

mg/L

وزن سنجی

425/000

6

اکسیژن محلول

Dissolved Oxygen

DO

mg/L O2

دستگاهی

698/000

7

سختی کل

Total Hardness

TH

mg/L CaCO3

تیتریمتری

819/000

8 سدیم Sodium Na mg/L فلیم فتومتر 1/210/000
9   پتاسیم Potassium K mg/L فلیم فتومتر 1/210/000

10

کلسیم

Calcium

Ca

mg/L Ca

دستگاهی

1/210/000

11

منیزیم

Magnesium

Mg

mg/L Mg

دستگاهی

1/210/000

12

قلیاییت کل

Total Alkalinity

T-ALK

mg/L CaCO3

تیتریمتری

819/000

13

سولفات

Sulfate

SO4

mg/L SO4

اسپکتروفومتری

971/000

14

کلراید

Chloride

Cl-

mg/L Cl-

تیتریمتری

728/000

15

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

Chemical Oxygen Demand

COD

mg/L

دستگاهی

2/000/000

16

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی

Biochemical Oxygen Demand

BOD5

mg/L

دستگاهی

1/547/000

17

نیترات

Nitrate

NO3

mg/L N-NO3

اسپکتروفومتری

971/100

18

نیتریت

Nitrite

NO2

mg/L N-NO2

اسپکتروفومتری

971/100

19

آمونیاک

Ammonia

N-NH3

mg/L NH3

تیتریمتری

971/100

20

فسفات

Phosphate

PO4

mg/L PO4

اسپکتروفومتری

1/500/000

21

نیتروژن کل

Total Nitrogen

T-N

mg/L N

تیتریمتری

2/835/000

22

کادميم

Cadmium

Cd

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

23

مس

Copper

Cu

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

24

روي

Zinc

Zn

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

25

سرب

Lead

Pb

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

26

آهن

Iron

Fe

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

27

کبالت

Cobalt

Co

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

28

کروم

Chromium

Cr

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

29

نیکل

Nickel

Ni

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

30

آلومينيم

Aluminuim

Al

mg/L

جذب اتمی (شعله)

1/170/000

 

ردیف

پارامتر

تعرفه (ریال)

1

هضم نمونه

1/950/000

2

خشک کردن به روش انجماد (فریز درایر)-24 ساعت

2/145/000

3

هموژنایزر- یک ساعت

540/000

تحت نظارت وف ایرانی